بررسی و نقد نظریات تیموتی فرنیش و ژوئل ریچاردسون در زمینه مهدویت
55 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: داور
دانشگاه: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : زهیر دهقانی آرانی
موضوع مهدویت در روزگار حاضر بیش از گذشته، مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان جهان غرب بوده است. دو تن از این محققان که موضوع کاری اصلی آنها مهدویت و جایگاه آن در اسلام و تقابل منجی اسلامی با منجی مسیحی است، تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون هستند. این دو فرد در کتابها، مقالات و برنامه¬های رسانه¬ای متعدد خود مقوله مهدویت در اسلام را مورد بررسی قرار داده و نظریاتی در زمینه جایگاه این عقیده نزد مسلمانان، تقابل این عقیده با خواستهای مذهبی و سیاسی غرب و تأثیر آن در جنبشهای اسلامی علیه غرب ارائه داده¬اند. با توجه به جایگاه رسانه¬ای قوی این دو شخص در روزگار کنونی و انتشار گسترده دیدگاه ایشان در غرب، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش برآمده که نقطه‌نظرات فرنیش و ریچاردسون در زمینه مهدویت، چه ماهیتی داشته و بر چه فرضهایی بنا شده¬اند. در این راستا در گام اول ترجمه، دسته¬بندی، تحلیل و مقایسه نظرات در نوشتارها و گفتارهای ایشان مورد اهتمام بوده و در گام بعدی ادعاهای مطرح شده مورد راستی¬آزمایی و نقد قرار گرفته¬اند. تبیین و ریشه¬یابی نظرات، ارزیابی جایگاه آراء این دو شخص در میان دیگر مستشرقین و بیان تشابهات و تمایزات آنها، از دیگر موارد مطرح شده در این پژوهش است. روش تحقیقی این نوشتار، کتابخانه‌ای–نرم‌افزاری بوده است.