دشمن شناسي در ادعيه مهدوي
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از محوري ترين مسايل دفاعي هر كشور و آيين، دشمن شناسي است. شناخت دشمن از ضروريات اوليه هر مبارزه است و از طريق آن مي توان بقاي خود و جامعه را تضمين كرد. در طول تاريخ جوامع، تمام شكست ها ناشي از بي توجه اي به دشمن بوده است. با شناخت دشمن مي توان احتمال پيروزي و يا شكست را مشخص كرد و به ايجاد زمينه هاي دفاعي همت گماشت. در عرصه مسايل سياسي و اجتماعي نيز دشمن شناسي از اهميت ويژه اي برخوردار است و از مهمترين عوامل در تإمين امنيت فردي و اجتماعي محسوب مي شود.